Sammendrag af deklaration og købekontrakt


Deklarationen, der er tinglyst på ejendommene i foreningen,

 • fastsætter bestemmelser om udlæg af veje og arealer til senere udvidelse af veje
 • fastlægger byggeindskrænkninger, først og fremmest,
  • for ejendomme ud mod Brønshøjvej:
   • at der med facade mod Brønshøjvej må opføres bebyggelse i tre lag: stue, 1. sal og mansard
  • for alle andre grunde:
   • at der højst må opføres med 2 beboelseslag foruden kvistværelser, der ikke må indrettes til selvstændig beboelse,
   • at hver etage kun må tjene til bolig for en enkelt beboelse og
   • at kælderen ikke må indrettes til beboelse
  • fælles for alle grunde:
   • at der må opføres mindre udhuse på grunden,
   • udhuse kan opføres i skel med naboens samtykke
   • at kun 1/3 af grunden må bebygges
   • at arealet mellem vej og bygning skal anlægges og vedligeholdes som have og indhegnes med et net (pænt) hegn mod såvel vej som mod nabogrund
   • at grunden ikke må benyttes til handel, fabrik, værksted eller lignende, som kan larme, lugte, skæmme eller på anden måde være til ulempe
   • at butikshandel dog er tilladt på nærmere angivne parceller
 • det er kommunen, som har påtaleret for overtrædelse af deklarationens bestemmelser, og kommunen kan give dispensation til mindre lempelser.


Købekontrakten indeholder ordlyden af de servitutter, der er tinglyst på ejendommene:

De første købekontrakter efter udstykningen indeholdt en oplysning om, at køberen og alle efterfølgende ejere

 • har pligt til at afholde en forholdsmæssig del af udgifterne ved anlæg af vej og kloak og efterfølgende i disses vedligeholdelse og forsvarlige belysning,
 • at disse omkostninger betales i forhold til grundens nettoareal,
 • at ejere er forpligtet til at forelægge tegninger over påtænkt bebyggelse for grundejerforeningen til godkendelse og at ejere ikke er berettigede til at opføre bebyggelse inden godkendelse foreligger
 • at alle ejere af parceller har pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen,
 • at alle medlemmer er bundet af grundejerforeningens love, og at disse love kan ændres.

Kravene i købekontrakterne er tinglyst som servitutter på ejendommene i de første skøder.


I tingbogen finder man således følgende servitut: ”Skøde pålægger forpl. til at være medlem af grundejerforening, godkendelse af bygningstegning, forpl. til deltagelse i udgifter til anlæg af vej og kloak, belysning og vedligeholdelse af veje med pant, der for belysningens og vedligehold.s vedk. respekterer kreditf. eller off. lån i 1. prt. og hypoteksf.lån”